Info za stažere

Info za stazere

Poštovane buduće koleginice i kolege,

Ovaj tekst je namenjen onima koji su završili Farmaceutski fakultet, ili srednju farmaceutsku školu i imaju nameru da rade u sistemu zdravstvene zaštite. Osnovni preduslov za rad u apoteci je da odradite pripravnički staž i položite stručni ispit.

Pripravnički staž za diplomirane farmaceute traje 6 meseci, a za farmaceutske tehničare takođe 6 meseci i obavlja se u radno vreme apoteke u trajanju od 40 sati nedeljno.

Danom započinjanja pripravničkog staža obavezni ste da se prijavite nadležnoj komori, radi upisa u Imenik Komore u kome se vodi posebna evidencija o članovima Komore koji su pripravnici.

Cilj pripravničkog staža je da se farmaceut i farmaceutski tehničar osposobe za samostalni rad u apoteci primenom i razvijanjem znanja i veština stečenih tokom školovanja, izgrađivanjem ličnog profesionalnog stava, učenjem profesionalnog ponašanja i odgovornosti. To se postiže obavljanjem staža u ustanovama koje ispunjavaju propisane uslove, a pod neposrednim nadzorom ovlašćenog zdravstvenog radnika mentora, sa najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita.

Detalje u vezi sa pripravni čkim stažom i stručnim ispitom definiše “Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika” (“Sl. glasnik RS” br. 50/06, 112/09, 50/10, 31/12, 1/16) koji možete preuzeti sa internet stranice FKS.

Planom i programom pripravničkog staža za diplomirane farmaceute, koji je sastavni deo navedenog Pravilnika, propisana je praksa u trajanju od šest meseci i to:

– Farmaceutska tehnologija – 1 mesec (obavlja se u galenskoj laboratoriji)
– Magistralna izrada lekova i farmakologija – 3 meseca i 20 dana (obavlja se u apoteci)
– Staž u bolničkoj apoteci – 1 mesec
– Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava – 10 dana (obavlja se u laboratoriji za ispitivanje i kontrolu lekova).

Planom i programom pripravničkog staža za farmaceutske tehničare, propisana je praksa u trajanju od šest meseci i to:

– Galenska laboratorija – 2 meseca
– Apoteka – 3 meseca
– Bolnička apoteka – 1 mesec.

Potrebno je da sami sebi obezbedite mesto u apoteci u kojoj ćete stažirati, što praktično znači da ćete otići u apoteku i dogovoriti se o detaljima sa direktorom/šefom galenske laboratorije.

 

Želimo vam mnogo uspeha u radu!

Apotekarska ustanova Zaječar

Share

Apotekarska ustanova Zaječar, čiji je osnivač Opština Zaječar, snabdeva stanovništvo lekovima i medicinskim sredstvima, biljnim i dijetetskim proizvodima, kozmetičkim i bebi programima i medicinskim aparatima, pruža stručne savete preko informativnog centra i prati neželjena dejstva lekova. U galenskoj laboratoriji izrađuje magistralne i galenske lekove, a u cilju poboljšanja zadovoljstva gradjana, pacijenata i zaposlenih renovirala je sve gradske apoteke. Ova zdravstvena ustanova zalaže se za timski rad i poštovanje principa dobre apotekarskeprakse i zakonske regulative. Ovim sajtom Apoteka „Zaječar“ želi da pruži brze, tačne i pouzdane informacije i opravda poverenje u njene apoteke i zaposlene.