IMS

U cilju unapređenja kvaliteta stručnog rada, 2008.godine implementiran je međunarodni standard ISO 9001:2000, a 2012.godine ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007, koji zajedno čine Integrisani sistem menadžmenta (IMS). U maju 2017.godine Apoteka Zaječar prešla na novu seriju standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Pomenuti sertifikati garantuju visok kvalitet pružene usluge/proizvoda, zaštitu životne sredine, poštovanje ekoloških principa, bezbednost i zdravlje na radu, kao deo ukupne društvene odgovornosti.

Politika IMS

Pozicioniranje Apoteke Zaječar  u sistemu primarne zdravstvene zaštite stanovništva i farmaceutske zdravstvene delatnosti bazira se na strateškom planiranju i  efikasnom pristupu tržištu. Apoteka Zaječar razmatra eksterna i interna pitanja Ustanove, potrebe i očekivanja zainteresovanih strana, koristi raspoložive resurse. Optimizacijom efektivnosti i efikasnosti procesa, korišćenjem informacionih tehnologija,  zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu kao i partnerskim odnosom sa celokupnom društvenom zajednicom ostvaruje postavljene ciljeve.

 

Apoteka Zaječar odgovorno snabdeva stanovništvo i zdravstvene ustanove bezbednim, sigurnim i efikasnim lekovima, medicinskim sredstvima i drugim farmaceutskim proizvodima. Izradjuje  bezbedne i efikasne magistralne i galenske lekove. Primenjuje  koncept prevencije bolesti i  promocije zdravlja, praćenje efekata upotrebljenih lekova, komplianse, farmakovigilanse lekova i vigilanse medicinskih sredstava, a sve u skladu sa zakonskom regulativom i u cilju unapređenja javnog zdravlja.

 

Lideri Apoteke Zaječar postavljaju, afirmišu, unapređuju i iskazuju svoju privrženost sistemu upravljanja kvalitetom negovanjem jake korporativne kulture i sistema vrednosti, efikasnom komunikacijom na svim organizacionim nivoima, zasnovanoj na održavanju ravnoteže između ekonomskog  uspeha, ekološke održivosti i društvene odgovornosti.

 

Znanje organizacije čine zaposleni Apoteke Zaječar. Zaposleni su njena najveća vrednost. Sagledavanje njihovih očekivanja i zahteva i ulaganje u ljudske resurse razvojem kompetencija, kroz kontinuirani profesionalni razvoj i usavršavanje, osnov su daljeg napretka.

 

Apoteka Zaječar društveno odgovorno ponašanje ostvaruje kroz praćenje životnog ciklusa proizvoda i usluga koje pruža, praćenjem i prevencijom rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, smanjenjem potrošnje prirodnih resursa i  očuvanjem životne sredine uzimajući u obzir aspekte svih zainteresovanih strana.

 

certifikacijski_znak_iqnet Cert znak SIQ Q-1218+E-464+H-090

ASPEKTI ŽIVOTNE SREDINE

Kao deo ukupne društvene odgovornosti Zdravstvena Ustanova Apoteka “ Zaječar” uključuje i zaštitu životne sredine u skladu sa ISO 14001:2015. Odgovorno upravlja  zaštitom životne sredine po principu stalnog poboljšanja opreme i poštovanjem zakonske regulative.

U organizacionim jedinicama Apoteke „Zaječar“ na osnovu Liste otpada koji se generiše u Apoteci „Zaječar“ vodi se računa o sledećim vrstama otpada:

– neopasan otpad – papirni, kartonski i ambalažni,

– opasan otpad – farmaceutski otpad i ostali opasni otpad – električni i elektronski.

Generisanje opasnog farmaceutskog otpada se iz godine u godinu smanjuje čime se ispunjavaju postavljeni ciljevi na godišnjem nivou .

Tabela : Količina generisanog opasnog farmaceutskog i opasnog električnog i elektronskog otpada u Apoteci “Zaječar”

Ukupna povećana količina otpada u 2019.godini je  neznatna u odnosu na povećanje izrade  galenskih lekova, te je količina otpada po jedinici pakovanja galenskih lekova manja u odnosu na 2018.godinu.

Grafik: Pregled finansijske uštede

 U svrhu ispunjavanja nacionalnih ciljeva o smanjenju ambalažnog otpada,  Apoteka “Zaječar”  mesečno plaća naknadu nacionalnom operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom na osnovu količine izrađenih galenskih lekova u Galenskoj laboratoriji. Na taj način  Ustanova odgovorno posluje uvažavajući svoje obaveze u smislu zaštite životne sredine, odnosno potvrđuje da je  ambalažni otpad koji nastaje nakon upotrebe leka izrađenog u Galenskoj laboratoriji Apoteke “Zaječar” uredno “razdužen”.

Postoji i uticaj na potrošnju prirodnih resursa (električna energija, papir, voda), emisija u vazduh (zagađujućih materija na emiteru kotla) i emisija u vodu (otpadne vode). Poštujući zakonsku regulativu, organizuju se periodična merenja emisija u vazduh i otpadnih voda, čiji su rezultati u dozvoljenim granicama.

Potrošnja prirodnih resursa se iz godine u godinu smanjivala do 2015. godine zahvaljujući racionalnoj potrošnji kada je dostigla neki maksimum uštede, u pojedinim oblastima, kao što je prikazano u tabeli i predstavlja konstantnu potrošnju.

Tabela : Potrošnja prirodnih resursa u Apoteci “Zaječar”

Kontinuirana aktivnost u Apoteci „Zaječar“ je i  prikupljanje papirnog otpada i njegova predaja ovlašćenom pravnom licu na reciklažu.

U cilju smanjenja uticaja navedenih aspekata na životnu sredinu, izrađene su procedure, uputstva i obrasci za upravljanje opasnim i neopasnim otpadom, a primenjene su i mere za uštedu goriva i električne energije.

Zbrinjavanje svih vrsta otpada koji se generiše u Z.U. Apoteci”Zaječar” organizuje se svake godine. Sve vrste otpada se predaju na dalji tretman ovlašćenim operaterima uz Dokument o kretanju otpada.

Share