IMS

U cilju unapređenja kvaliteta stručnog rada, 2008.godine implementiran je međunarodni standard ISO 9001:2000, a 2012.godine ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007, koji zajedno čine Integrisani sistem menadžmenta (IMS). U maju 2017.godine Apotekarska ustanova Zaječar prešla na novu seriju standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Pomenuti sertifikati garantuju visok kvalitet pružene usluge/proizvoda, zaštitu životne sredine, poštovanje ekoloških principa, bezbednost i zdravlje na radu, kao deo ukupne društvene odgovornosti

Pozicioniranje Apotekarske ustanove Zaječar u sistemu primarne zdravstvene zaštite stanovništva i farmaceutske zdravstvene delatnosti bazira se na strateškom planiranju i efikasnom pristupu tržištu. Apotekarska ustanova Zaječar razmatra eksterna i interna pitanja, potrebe i očekivanja zainteresovanih strana, koristi raspoložive resurse. Optimizacijom efektivnosti i efikasnosti procesa, korišćenjem informacionih tehnologija, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu kao i partnerskim odnosom sa celokupnom društvenom zajednicom ostvaruje postavljene ciljeve.

Apotekarska ustanova Zaječar odgovorno snabdeva stanovništvo i zdravstvene ustanove bezbednim, sigurnim i efikasnim lekovima, medicinskim sredstvima i drugim farmaceutskim proizvodima. Izrađuje bezbedne i efikasne magistralne i galenske lekove. Primenjuje koncept prevencije bolesti i promocije zdravlja, praćenje efekata upotrebljenih lekova, komplianse, farmakovigilanse lekova i vigilanse medicinskih sredstava, a sve u skladu sa zakonskom regulativom i dobrom apotekarskom praksom u cilju unapređenja javnog zdravlja.

Lideri Apotekarske ustanove Zaječar postavljaju, afirmišu, unapređuju i iskazuju svoju privrženost integrisanom sistemu upravljanja negovanjem jake korporativne kulture i sistema vrednosti, efikasnom komunikacijom na svim organizacionim nivoima, zasnovanoj na održavanju ravnoteže između ekonomskog uspeha, ekološke održivosti i društvene odgovornosti.

Znanje organizacije čine zaposleni. Zaposleni su njena najveća vrednost. Sagledavanje njihovih očekivanja i zahteva i ulaganje u ljudske resurse razvojem kompetencija, kroz kontinuirani profesionalni razvoj i usavršavanje, osnov su daljeg napretka Apotekarske ustanove Zaječar.

Apotekarska ustanova Zaječar društveno odgovorno ponašanje ostvaruje kroz praćenje životnog ciklusa proizvoda i usluga koje pruža, smanjenjem potrošnje prirodnih resursa i neprekidnim unapređenjem sistema upravljanja zaštitom životne sredine na svim nivoima i funkcijama, uzimajući u obzir aspekte svih zainteresovanih strana.

Sistem bezbednosti i zdravlja na radu Apotekarske ustanove Zaječar unapređuje se na sistematičan način kroz praćenje i primenu regulativa iz ove oblasti, stvaranjem okruženja u kojem se zdravstveni i bezbednosni rizici uočavaju i nadziru kako bi se sprečile povrede na radu i profesionalne bolesti kao sastavni deo poslovnih aktivnosti, primenjuje se koncept uključivanja i konsultovanja zaposlenih, razvija stručnost zaposlenih u području bezbednosti i zdravlja na radu obukom i usavršavanjima i postavljaju se ciljevi na radu u svim poslovnim aktivnostima sa ciljem osiguravanja neprestanog napretka i usklađenosti sa zakonskim i drugim normama.

Svi zaposleni, na svim hijerarhijskim nivoima i funkcijama, odgovorni su za uspešnu primenu integrisanog sistema menadžmenta.

ASPEKTI ŽIVOTNE SREDINE

Kao deo ukupne društvene odgovornosti Apotekarska ustanova  Zaječar uključuje i zaštitu životne sredine u skladu sa ISO 14001:2015. Odgovorno upravlja zaštitom životne sredine po principu stalnog poboljšanja opreme i poštovanjem zakonske regulative.

U organizacionim jedinicama Apotekarska ustanova Zaječar, na osnovu Liste otpada koji se generiše u Apotekarskoj ustanovi Zaječar, vodi se računa o sledećim vrstama otpada:

  • neopasan otpad – papirni, kartonski i ambalažni,
  • opasan otpad – farmaceutski otpad i ostali opasni otpad – električni i elektronski.

Generisanje opasnog farmaceutskog otpada se iz godine u godinu smanjuje čime se ispunjavaju postavljeni ciljevi na godišnjem nivou .

Tabela : Količina generisanog opasnog farmaceutskog i opasnog električnog i elektronskog otpada u Apotekarskoj ustanovi Zaječar

Grafik: Pregled finansijske uštede

 

U svrhu ispunjavanja nacionalnih ciljeva o smanjenju ambalažnog otpada, Apotekarska ustanova Zaječar mesečno plaća naknadu nacionalnom operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom na osnovu količine izrađenih galenskih lekova u Galenskoj laboratoriji. Na taj način Ustanova odgovorno posluje uvažavajući svoje obaveze u smislu zaštite životne sredine, odnosno potvrđuje da je ambalažni otpad koji nastaje nakon upotrebe leka izrađenog u Galenskoj laboratoriji Apotekarske ustanove Zaječar uredno “razdužen”.

Postoji i uticaj na potrošnju prirodnih resursa (električna energija, papir, voda), emisija u vazduh (zagađujućih materija na emiteru kotla) i emisija u vodu (otpadne vode). Poštujući zakonsku regulativu, organizuju se periodična merenja emisija u vazduh i otpadnih voda, čiji su rezultati u dozvoljenim granicama.

Potrošnja prirodnih resursa se iz godine u godinu smanjivala do 2015. godine zahvaljujući racionalnoj potrošnji kada je dostigla neki maksimum uštede, u pojedinim oblastima, kao što je prikazano u tabeli i predstavlja konstantnu potrošnju.

Tabela : Potrošnja prirodnih resursa u Apotekarskoj ustanovi Zaječar

Kontinuirana aktivnost u Apotekarskoj ustanovi Zaječar je i prikupljanje papirnog otpada i njegova predaja ovlašćenom pravnom licu na reciklažu.

U cilju smanjenja uticaja navedenih aspekata na životnu sredinu, izrađene su procedure, uputstva i obrasci za upravljanje opasnim i neopasnim otpadom, a primenjene su i mere za uštedu goriva i električne energije.

Zbrinjavanje svih vrsta otpada koji se generiše u ustanovi organizuje se svake godine. Sve vrste otpada se predaju na dalji tretman ovlašćenim operaterima uz Dokument o kretanju otpada.

Share

Apotekarska ustanova Zaječar, čiji je osnivač Opština Zaječar, snabdeva stanovništvo lekovima i medicinskim sredstvima, biljnim i dijetetskim proizvodima, kozmetičkim i bebi programima i medicinskim aparatima, pruža stručne savete preko informativnog centra i prati neželjena dejstva lekova. U galenskoj laboratoriji izrađuje magistralne i galenske lekove, a u cilju poboljšanja zadovoljstva gradjana, pacijenata i zaposlenih renovirala je sve gradske apoteke. Ova zdravstvena ustanova zalaže se za timski rad i poštovanje principa dobre apotekarskeprakse i zakonske regulative. Ovim sajtom Apoteka „Zaječar“ želi da pruži brze, tačne i pouzdane informacije i opravda poverenje u njene apoteke i zaposlene.