IMS

U cilju unapređenja kvaliteta stručnog rada, 2008.godine implementiran je međunarodni standard ISO 9001:2000, a 2012.godine ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007, koji zajedno čine Integrisani sistem menadžmenta (IMS). Pomenuti sertifikati garantuju visok kvalitet pružene usluge/proizvoda, zaštitu životne sredine, poštovanje ekoloških principa, bezbednost i zdravlje na radu, kao deo ukupne društvene odgovornosti.

Politika IMS

Integrisani menadžment sistem za nas nije samo cilj, već osnova unapređenja farmaceutske zdravstvene zaštite, kroz snabdevanje stanovništva bezbednim i sigurnim lekovima, medicinskim sredstvima, biljnim, tradicionalnim i homeopatskim lekovima i drugim farmaceutskim proizvodima od značaja za zdravlje stanovništva, kao i izrada kvalitetnih, bezbednih i efikasnih magistralnih i galenskih lekova u skladu sa zahtevima pacijenata.

Jasno pozicioniranje Apoteke“Zaječar“ u sistemu primarne zdravstvene zaštite podrazumeva  rad na unapređenju zdravstvenog stanja stanovništva, kontinuiranim procesom poboljšanja upotrebe lekova i medicinskih sredstava, praćenje efekata upotrebljenih lekova, komplijanse i vigilance lekova i medicinskih sredstava.Primenu koncepta prevencije bolesti i  promocije zdravlja.

Odgovorno upravljamo  zaštitom životne sredine po principu stalnog poboljšanja opreme i poštovanjem zakonske regulative.

Pratimo rizik na radnom mestu i u radnoj okolini, delujemo preventivno obezbeđivanjem uslova da se isti svedu na najmanju moguću meru.

Vršimo kontinuirano profesionalno usavršavanje zaposlenih  u cilju poboljšanja kvaliteta farmaceutske zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja zaposlenih.

PRIORITET APOTEKE  je :

– Postizanje zadovoljstva pacijenata-korisnika proizvodom i uslugom koja mu se pruža

– Postizanje zadovoljstva zaposlenih

– Učešće timova zdravstvenih profesionalaca (farmaceuta i farmaceutskih tehničara) u edukaciji stanovništva

– Rad na prevenciji zagađivanja životne sredine

– Primena mera BZR u cilju sprečavanja povreda na radu i profesionalnih oboljenja

– Unapređenje IMS

certifikacijski_znak_iqnet Cert znak SIQ Q-1218+E-464+H-090

 

 

 

ASPEKTI ŽIVOTNE SREDINE

Kao deo ukupne društvene odgovornosti Zdravstvena Ustanova Apoteka “ Zaječar” uključuje i zaštitu životne sredine u skladu sa ISO 14001:2004. Odgovorno upravlja  zaštitom životne sredine po principu stalnog poboljšanja opreme i poštovanjem zakonske regulative.

U organizacionim jedinicama Apoteke „Zaječar“ na osnovu Liste otpada koji se generiše u Apoteci „Zaječar“ vodi se računa o sledećim vrstama otpada:

– neopasan otpad – papirni, kartonski i ambalažni,

– opasan otpad – farmaceutski otpad i ostali opasni otpad – električni i elektronski.

Generisanje opasnog farmaceutskog otpada se iz godine u godinu smanjuje čime se ispunjavaju postavljeni ciljevi na godišnjem nivou .

Tabela : Količina generisanog opasnog farmaceutskog i opasnog električnog i elektronskog otpada u Apoteci „Zaječar“

 

Grafik: Pregled finansijske uštede

 U svrhu ispunjavanja nacionalnih ciljeva o smanjenju ambalažnog otpada,  Apoteka “Zaječar”  mesečno plaća naknadu nacionalnom operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom na osnovu količine izrađenih galenskih lekova u Galenskoj laboratoriji. Na taj način  Ustanova odgovorno posluje uvažavajući svoje obaveze u smislu zaštite životne sredine, odnosno potvrđuje da je  ambalažni otpad koji nastaje nakon upotrebe leka izrađenog u Galenskoj laboratoriji Apoteke “Zaječar” uredno “razdužen”.

Postoji i uticaj na potrošnju prirodnih resursa (električna energija, papir, voda), emisija u vazduh (zagađujućih materija na emiteru kotla) i emisija u vodu (otpadne vode). Poštujući zakonsku regulativu, organizuju se periodična merenja emisija u vazduh i otpadnih voda, čiji su rezultati u dozvoljenim granicama.

Potrošnja prirodnih resursa se iz godine u godinu smanjivala do 2015. godine zahvaljujući racionalnoj potrošnji kada je dostigla neki maksimum uštede, u pojedinim oblastima, kao što je prikazano u tabeli i predstavlja konstantnu potrošnju.

Tabela : Potrošnja prirodnih resursa u Apoteci „Zaječar“

 

 

Kontinuirana aktivnost u Apoteci „Zaječar“ je i  prikupljanje papirnog otpada i njegova predaja ovlašćenom pravnom licu na reciklažu.

U cilju smanjenja uticaja navedenih aspekata na životnu sredinu, izrađene su procedure, uputstva i obrasci za upravljanje opasnim i neopasnim otpadom, a primenjene su i mere za uštedu goriva i električne energije.

Zbrinjavanje svih vrsta otpada koji se generiše u Z.U. Apoteci”Zaječar” organizuje se svake godine. Sve vrste otpada se predaju na dalji tretman ovlašćenim operaterima uz Dokument o kretanju otpada.

 

FacebookTwitterGoogle+Share